Blogi ja uutiset

Rekrytoinnin asian­tuntija­blogit

Rekrytointitallin markkinakatsaus, vuosi 2024, toukokuu

Miltä näyttää vuosi 2024 rekrytoinnin näkökulmasta? Toukokuun katsaus.

Rekrytointiaktiivisuus pohjautuu luonnollisesti yritysten (ja julkisen puolen) kysyntään. Yritysten kysyntä vastaavasti yleiseen talouteen ja Suomen kaltaisessa vientivetoisessa maassa paljolti myös vientimaiden talouteen. Lyhyesti muotoiltuna talouden aktiviteetti perustuu Suomessa vientiin, investointeihin, kulutukseen ja julkisen talouden toimintaan.

Lähdimme vuoteen 2024 taantumataloudesta, silti odottavin tunnelmin. Inflaatio ja korkomarkkinat ovat vetäneet taloutta jäähdytysmoodiin niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa, mutta markkinoilla on vahva konsensus, että jo kesällä alkaa ohjauskorkojen laskut ja tätä kautta talouden vireystila kasvaa. Alustavien tietojen mukaan Suomen talous on vielä yskinyt, mutta muualla euroalueella talousaktiviteetti etenkin palveluiden puolella on jo nousussa.

Rekrytointimarkkinoilla vuosi 2023 ja etenkin sen loppupuoli oli poikkeuksellisen hiljainen. Vuoden vaihduttua Jokavuotinen tammikuu-efekti näkyi voimakkaasti uusissa avoimissa työpaikoissa. Vaikka talous sakkaa, niin työttömyys ja työllisyysaste ovat pysyneet kuitenkin suhteellisen vahvoina viimeisen vuoden ajan. Näyttäisi kuitenkin siltä, että mm. alkuvuoden lakkoilut ovat jarruttaneet orastavaa kehitystä ja esim. maaliskuun lakkoilulla saattoi olla suora vaikutus työllisyyskehitykseen.

 

 

Mitä odotamme loppuvuodelta 2024 ja mitä asioita kannattaa seurata? Viisi eri alaa.

Tarkkailemme tässä katsauksessa viiden eri alan / toiminnon rekrytointimarkkinoita: teollisuuden, rakennusalan, IT-alan, vähittäiskaupan sekä myynnin/markkinoinnin.

Kuten mainittua, Suomi on vientivetoinen talous, jossa teollisuudella on iso rooli. Yksikään ala ei elä umpiossa, joten se mitä tapahtuu teollisuuspuolella vastaavasti voi vaikuttaa muiden alojen kysyntään, minkä näyttää myös EK:n teollisuusbarometrin ja kaikkien uusien avointen työpaikkojen muutoksen (12kk) välinen yhteys vuosilta 2018-24.

 

 

1) Teollisuuden kysyntään vaikuttavat vahvasti vientimarkkinat ja rahoitusmarkkinoiden tilanne. Sekä Suomessa että muualla maailmassa alkaa olla merkkejä siitä, että pohja on saavutettu ja uusi nousu on alkamassa, mutta on hyvä huomata, että usein isot laivat kääntyvät hitaasti. Esim. teollistuneiden maiden ostopäällikköindeksit eivät ole teollisuuden osalta ekspansiivisen talouskasvun puolella ja tuskin tulevat olemaan ainakaan ennen 2024 jälkimmäistä puoliskoa. Euroopan perinteinen talousveturi ja Suomelle tärkeä vientimarkkina Saksa ei myöskään ole kaikista terävimmässä kunnossaan.

Tarkkaile näitä: teollisuuden tilausmäärät, ostopäällikköindeksit, teollisuuden luottamusindeksit, inflaatio, korot, tärkeimmät vientimarkkinat.

Teollisuuden alan rekrytointimarkkinoista lisää: https://www.rekrytointitalli.fi/toimialat/teollisuus-ja-suunnittelu

 

 

2) Rakennusalan ahdingosta uutisoidaan ahkerasti, mutta usein vain asuntomarkkinoiden suhteen. Rakennusala on kuitenkin laajempi käsite, sillä toimitilarakentaminen, infrarakentaminen ja korjausrakentaminen eivät ole kokeneet läheskään niin kovia kuin asuntopuoli. On huomioitava, että Suomessa rakennusala vastaa jopa 15% BKT:sta.

Rakentamisessa etenkin materiaalihintojen kova nousutahti viime vuosina on ollut lähtöisin ulkoisista tekijöistä ja vastaavasti nopeasti nousseet korot ovat hidastaneet vahvasti kuluttajien ja sijoittajien asunnonostoaikeita. Hintatasojen maltillistumisen ja korkojen (todennäköisen) laskun myötä myös asuntorakentaminen lähtenee hitaasti käyntiin, kun myytävien asuntojen varastot alkavat hiipua, mutta tämä tuskin tapahtuu ennen alkuvuotta 2025, josko vielä silloinkaan. Rakennusalan ostopäällikköindeksit eivät muissakaan länsimaissa ennusta kovin valoisia aikoja.

Alalla tullaan varmasti näkemään vielä lisää konkursseja, irtisanomisia ja lomautuksia, joten osaavaa työvoimaa on sinänsä paljon tarjolla, joskin yritykset ovat oppineet aiemmista laskusuhdanteista ja pyrkivät pitämään ydinosaajistaan kiinni keinolla millä hyvänsä.

Tarkkaile näitä: kuluttajaluottamus, korot, rahoitusmarkkinat, rakennusalan luottamus

Rakennusalan rekrytointimarkkinoista lisää: https://www.rekrytointitalli.fi/toimialat/rakennus-ja-toimitila-ala

 

 

3) IT-ala on pitkästä aikaa ottanut hieman takapakkia ja useassa yrityksessä on käyty jopa muutosneuvotteluja etenkin pk-yritysten projektien kysynnän vähenemisen myötä. Tämä on luonut alalle keväästä/kesästä 2023 lähtien pitkästä aikaa tilanteen, jossa osaajia ei olekaan äärimmäisen vaikea rekrytoida, vaan ollaan jonkinasteisessa tasapainossa työvoiman kysynnän/tarjonnan ja projektien kysynnän välillä. Tämä johtuu etenkin yksityisen sektorin vähentyneestä kysynnästä. Tilanne palaa kylläkin jälleen ennalleen siinä vaiheessa, kun näkymät ja investoinnit alkavat elpyä. Nyt on monella IT-alan yrityksellä tuhannen taalan paikka ja kysymys, että missä vaiheessa ”uskaltaa” taas rekrytoida. Vertailun vuoksi: koronan aiheuttama IT-alan työvoiman ja projektien ”tasapaino” kesti noin vuoden.

Odotamme yhä IT-alan osaajien kysynnän virkoamisen ensimerkkejä jo keväälle 2024, viimeistään syksyllä alkaa vilkkaampi aika.

Tarkkaile näitä: korot, yritysluottamus, ostopäällikköindeksit, it-alan työpaikat

IT-alan rekrytoinneista lisää: https://www.rekrytointitalli.fi/toimialat/it-ja-analytiikka

 

4) Vähittäiskauppa on ristiriitaisessa vaiheessa. Kuluttajien luottamus mataa edelleen pohjamudissa, mutta se näkyy ennen muuta isompien investointien (asunto, auto, sisustus) kaupassa kun taas vastaavasti kuluttajien vahva palkkakehitys on pysynyt vahvana johtaen siihen, että kulutustavaroita ostetaan ja päivittäispalveluita käytetään yhä ahkerasti. Kierrepallona kuluttajien luottamukselle on viime aikoina heikentyneet työllisyysluvut. Ennen kuin kuluttajien luottamus nousee ylös, emme usko, että myöskään ns. kestävien hyödykkeiden kauppa kasvaa. Kuluttajien luottamuksen muutokselle isoimmat mahdolliset muutokset olisivat korkotason lasku ja maailmanpoliittisen tilanteen rauhoittuminen. Päivittäistavarakauppa sen sijaan pysyy yhä vahvana työllistäjänä myös osa-aikaisten ja kausityöntekijöiden suhteen.

Tarkkaile näitä: kuluttajaluottamus, työttömyysluvut, korot

Vähittäiskaupan rekrytoinneista lisää: https://www.rekrytointitalli.fi/toimialat/vahittaiskauppa-ja-kulutustuotteet

 

 

5) Myynnin rekrytointimarkkinat. Myyntiä voi hyvin pitää tietynlaisena talouden pulssina. Talouden yskiessä on myös B2B-myyjien kysynnän suhteen rauhallisempi hetki, mutta perinteisesti jo tammi-helmikuu on vaiherikasta aikaa myynnin rekrytointien suhteen. Kesä taasen on varsin rauhallista aikaa. Odotamme myös myynnin työpaikkojen määrän kasvavan vuodesta 2023, mutta varsin maltillisesti. Hyvin ison kysynnän tapaiseen tilanteeseen päästään vasta, kun talouskasvu on selkeää.

Tarkkaile näitä: Myynnin työpaikat, työttömyysluvut, yritysluottamus, ostopäällikköindeksit

Myynnin ja markkinoinnin rekrytoinneista lisää: https://www.rekrytointitalli.fi/toimialat/myynti-ja-markkinointi

 

 

Rekrytointikäytännöt vuonna 2024

Yksinkertaistettuna yrityksillä on kaksi tapaa rekrytoida: kontaktoimalla suoraan osaajia (headhunt) tai mediamarkkinoinnilla (ilmoitushaku). Se kumpi kulloisenakin hetkenä on tehokkaampaa, riippuu useasta tekijästä: yrityksen vetovoimasta, alasta, tehtävästä, fyysisestä sijainnista sekä työmarkkinatilanteesta (kysyntä ja tarjonta). Yleisesti ottaen nyt on työnantajalle herkullisemmat hetket rekrytoida kuin vaikkapa vuosi sitten johtuen ihan siitä, että kilpailu työvoimasta on vähentynyt 40% (uudet avoimet työpaikat y/y maaliskuu 2023 vs 2024) ja työttömyys kasvanut. Näin ollen ilmoitushaku on osoittautunut monelle yritykselle viime aikoina pitkästä aikaa hyväksi vaihtoehdoksi headhuntin sijaan.

 

 

Rekrytoinnin trendeistä puhuttaessa nousee joka vuosi eri painotuksin esille tavanomainen listaus mm. sosiaalisesta mediasta, työnhakijakokemuksesta, teknisistä apuvälineistä, avoimuudesta, vuorovaikutuksesta ja työnantajabrändistä.

Yllä mainitut ovat kaikki tärkeitä asioita, mutta pidemmällä tähtäimellä harva asia on kuitenkin muuttunut, sillä rekrytointeja on hyvä katsoa usean vuoden päähän. Jatkossakin puhutaan kuitenkin työvoimapulasta ja osaavan, sitoutuneen työvoiman rekrytoimisen haasteista, johon yksittäisen trendinhaistelun sijaan yritykset ovat alkaneet suhtautua yleisellä ja myös eettisellä tasolla entistä vakavammin. 2020-luvun vahvin suuntaus rekrytoinnissa on vastuullinen rekrytointi, joka ei rajoitu vain rekrytointiprosessin ehdokkaiden tasapuoliseen kohteluun, vaan se on syytä nähdä laajempana dialogina ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Lähteet:

TEM: työttömyysjulkaisut 2018-2024 https://tem.fi/tyollisyyskatsaus

EK: luottamusindikaattorit 2018-2024 https://ek.fi/avainsana/luottamusindikaattori/

S&P Global: PMI https://www.pmi.spglobal.com/

Rekrytointitalli: Opas vastuulliseen rekrytointiin https://www.rekrytointitalli.fi/media/opas-vastuulliseen-rekrytointiin-rekrytointitalli.pdf

 

Lisätiedot:

Mikko Kaikkonen

Toimitusjohtaja, Kauppatieteiden lisensiaatti

Rekrytointitalli Oy

0405773768, mikko.kaikkonen@rekrytointitalli.fi

+ Viimeisimmät postaukset

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin uutiskirje 3/2024, toukokuu

Taloudessa alkaa näkyä positiivista virettä, rekrytointimarkkinat vielä odottelevat

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin markkinakatsaus, vuosi 2024, toukokuu

Rekrytointimarkkinoilla vieläkin odottava tunnelma

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointi ja Peliteoria: tekoäly ja hakemuspeli

Tekoälyn autuutta niin rekrytoijan kuin hakijoiden puolelta on ylistetty. Tosiasiassa se teettää vaan lisää töitä.

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin uutiskirje, 2/2024, maaliskuu

Rekrytointimarkkinoilla yhä odottava tunnelma

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin markkinakatsaus, vuosi 2024, maaliskuun päivitys

Miltä näyttää rekrytoinnin vuosi 2024?

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin uutiskirje, 1/2024, tammikuu

Rekrytoinnit lähdössä kasvuun vuonna 2024

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita