Blogi ja uutiset

Rekrytointi ja peliteoria

Rekrytointitallin markkinakatsaus, toukokuu 2023

Rekrytointitallin markkinakatsaus 3/2023, toukokuu

Rekrytointitallin markkinakatsaus on joka toinen kuukausi ilmestyvä katsaus, jossa käsitellään kotimaisia työ- ja rekrytointimarkkinoita sekä niihin liittyviä tekijöitä aina maailmantalouden heilahteluista lähtien. Markkinakatsaus ilmestyy aina myös uutiskirjeemme yhteydessä. Tilaa uutiskirje tästä.

  • Taloudessa on taantumavaihe, mutta jälleen työmarkkinat näyttävät taistelevan taantumaa vastaan.  Työttömyysasteen trendiluku 6,6% (7,0% viime katsauksessa) on mennyt alaspäin ja työllisyysaste pysynyt käytännössä samoissa 74,1 prosentissa (74,2% viime katsauksessa). Uusissa avoimissa työpaikoissa on selkeä laskusuhdanne (-25% vuoden takaiseen verrattuna). Työvoiman tarjonnan pysyessä korkealla ja kysynnän vähetessä yksittäisen yrityksen mahdollisuus onnistua rekrytoinnissa kasvaa.
  • Talouskehitystä hyvin ennakoivat Euroalueen ostopäällikköindeksit ovat kääntyneet kaksijakoiseksi: palvelualoilla ennakoidaan vahvaa kasvua, mutta teollisuudessa laskua. Inflaation hidas talttuminen sekä keskuspankkien reagointi pitävät kuitenkin markkinoita varpaillaan.
  • Kuluttajien luottamusindikaattorit Suomessa ovat kääntyneet syvistä pohjistaan hieman parempaan, mutta silti yhä kynnetään syvällä. Rekrytointimarkkinoilla ankea kuluttajaluottamus on kaksijakoinen asia. Toisaalta varovaisuus vaihtaa työpaikkaa voi lisääntyä, mutta toisaalta työnteon korkealla pysyneen kysynnän johdosta työntekijöillä on mahdollista työpaikanvaihdon yhteydessä saavuttaa korkeampi palkkataso.
  • Viimeisen vuoden aikana rekrytointi pelkällä ilmoitushaulla on monesti osoittautunut riittämättömäksi. Riippuen työtehtävästä ja alasta suorahaku,  ns. hybridihaku ja myös somessa toimivat liidibotit ovat olleet yhä merkittävämmässä roolissa rekrytointimarkkinoilla.
  • Nostamme vuonna 2023 markkinakatsauksissamme eri aloja teemamaisesti esiin. Tässä katsauksessa käsittelemme taloushallinnon työmarkkinoita. Lisää taloushallinnon työmarkkinoista voit lukea täältä: rekrytointitalli.fi/toimialat/taloushallinto

 

1. Maailmantalous

Keskuspankkien koronnostojen tuomat finanssimarkkinoiden heilahdukset ovat näkyneet viimeisen kahden kuukauden aikana mm. muutaman yhdysvaltalaisen pankin konkurssina / pakkomyyntinä. Pankkikriisi näyttää kuitenkin tällä erää onnistuttu estämään.

Kiinan talouden suunta pysyy savuverhon takana, mutta maailmantalouden veturi Yhdysvallat ja etenkin työmarkkinat pysyvät hyvinkin kilpailtuina: Työttömien määrän suhde avoimiin työpaikkoihin on yhä ennätyksellisen matala.

Euroopassa pahimmat energiahuolet ovat hellittäneet, mutta teollisuuden matala kysyntä ja odotukset ovat luontainen luontainen seuraus aiemmasta kovasta kysynnästä ja nyt nousseesta korkotasosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan yhä määrittelee odotuksia ja luottamusta Euroopassa.


Yhdysvaltain keskuspankin aloittamat koronnostot tulevat perinteisesti Euro-aluetta aiemmin ja laajempina. Valtioiden ekspansiivinen finanssipolitiikka ja EKP:n tiukentunut rahapolitiikka eivät kulje käsi kädessä, joten aika näyttää, kuinka pitkän aikaa inflaatio ja totuttua korkeampi korkotaso ovat vierainamme. Viimeiset koronnostot ovat olleet aiempaa maltillisempia ja odotukset menevät sen puolelle, että korkohuippu alkaa olla käsillä viimeistään syksyllä.

Talouskehitystä hyvin ennakoivat Euroalueen ostopäällikköindeksit kääntyivät kesän ja syksyn aikana laskuun, mutta viime kuukausina ollaan nähty nousua etenkin palvelupuolella, teollisuuspuolella taas odotukset ovat alhaalla.

 

*Yli 50 arvo kertoo odotusten kasvusta edelliskuukauteen nähden.

 

2. Suomen talous

Suomen talous kasvoi vielä alkuvuodesta 2022, mutta loppuvuodesta ja alkuvuodesta 2023 Suomi on ajautunut lievään taantumaan. Taantumasta odotetaan lyhyttä, mutta inflaation ja Ukrainan sodan johdosta ennustettavuus on heikkoa, mutta yleisesti Suomen BKT:n odotetaan supistuvan hieman vuonna 2023.

Suomi on vientivetoinen maa ja sitä taustaa ajatellen esim. Euroopan PMI-indeksit eivät ennakoi hirveän valoisia lähiaikoja. Myös esim. rakennusalalla uudet aloitukset ovat vauhdilla painumassa alas.

Kuluttajien luottamus on viime kuukausina pikku hiljaa noussut mm. energiahuolien väistyttyä, mutta vastaavasti korkotason nousu lykkää isojen hankintojen tekemistä.

 

Samoin kuin kuluttajilla myös yrityksillä materiaalikustannusten nousu, etenkin energian suhteen, sekä inflaation ajama rahoituskustannusten nousu oletettavasti hillitsee investointihalukkuutta. Myös toimitusketjuhäiriöt haittaavat monen yrityksen päivittäistä toimintaa, joskin näihin on ollut havaittavissa helpotusta viime aikoina. Em. syistä taantuma kohtelee eri aloja eri tavalla, etenkin kiinteistömarkkinat

ovat vahvasti hyytyneet, sen sijaan esim. ohjelmistokehittämisessä kysyntä on edelleen kova.

 

3. Työllisyyslukujen kehittyminen Suomessa


Verrattuna viime vuoden vastaaviin lukuihin työttömien työnhakijoiden määrä on jatkanut laskemistaan ja lisäksi työmarkkinoille on tullut lisää työvoimaa eli työllisyysaste 74,1% (74,2% edellisessä markkinakatsauksessa) on korkeammalla kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendiluku on 6,6%, joka on Suomen markkinoilla historiallisesti suhteellisen hyvä luku.

Avointen työpaikkojen määrä valottaa tulevaisuuden työllisyysnäkymiä, joissa ollaan vahvasti laskusuunnassa verrattuna esim. vuoden takaisiin uusiin avoimiin työpaikkoihin (ks. kuvio). Uusia avoimia työpaikkoja on nyt noin neljännes vähemmän kuin vuosi sitten, eli kilpailu työvoimasta on vähentynyt.

Avointen työpaikkojen määrissä näkyy kausivaihtelut (etenkin tammikuut), pandemian aiheuttamat muutokset, Q2/2021:sta alkanut työmarkkinoiden avautuminen sekä nyt Ukrainan sodan aiheuttama taantuma.

 

4. Taloushallinnon työmarkkinat

Taloushallintoalan vuoden kiireisin vaihe takana, joten on aika hieman katsoa alaa kokonaisuudessaan.

Niin kuin monella muullakin alalla, talous­hallinto­alalla digitalisaatio ja automaatio ovat muuttanut toimintaa vahvasti. Perinteisen kirjanpidon rinnalla tiedon tulkinta ja soveltaminen sekä erilaiset neuvonta­palvelut ovat vahvassa kasvussa.

Pysyvinä trendeinä talous­hallinnossa ovat viime vuosina olleet:

  • Automatisaation ja ketterien ohjelmistojen hyödyntäminen rutiinitöissä (RPA, AI)
  • Datan kasvu (big data) ja näkemyksellinen hyödyntäminen, ennustaminen/ tulevaisuuden skenaariot
  • Konsultoiva ote
  • Jatkuva prosessi­kehitystyö

Taloushallintoala on hyvin pirstaleinen, Suomessa tilitoimistoalan yrityksiä on 4100 ja yrityksen keskikoko on kaksi (2) henkilöä (lähde: Taloushallintoliitto). Em. trendit ovat johtaneet ja johtavat isompien yksiköiden kehittymiseen.

Vaikka automatisaatio tekee jo ison osan perinteisestä kirjanpitäjän työstä, roolien kehittyessä taloushallinon osaajista on edelleen kova kysyntä. Niin kuin monessa asiantuntijatehtävässä, myös taloushallinnon rekrytoinneissa suorahakua tai hybridihaku ovat tehokkaimmat keinot.

Lisätiedot taloushallinnon rekrytointien osalta: Rekrytointitallin Elina Liikka.

 

5. Rekrytointimarkkinat yleisesti

Olemme keskittyneet katsauksissamme asiantuntija- ja johtotason rekrytointeihin. Loppukädessä työllisyystilanteen kehittymisen ratkaisee yritysten investointihalukkuus. Esim.  kuten ostopäällikköindeksistä käy ilmi. Etenkin rakentamisen puolella odotukset ovat eri häiriöiden johdosta laskeneet, mutta silti meillä on syy uskoa, että asiantuntija- ja johtotason rekrytointikysyntä pysyy korkealla myös seuraavan 12-36 kuukauden tähtäimellä.

Ukrainan sodan ja sen talousseurausten aiheuttama ankea kuluttajaluottamus on rekrytointimarkkinoilla kaksijakoinen asia. Toisaalta varovaisuus vaihtaa työpaikkaa voi kasvaa, mutta toisaalta työnteon korkealla pysyneen kysynnän johdosta työntekijöillä on mahdollista työpaikanvaihdon yhteydessä saavuttaa korkeampi palkkataso.

Ja vielä yleisesti rekrytointikäytännöistä Suomen markkinoilla. Kirjoitimme jo keväällä 2021 markkinakatsauksessamme:

“Nyt osaajien kysynnän kasvaessa on jo ilmassa merkkejä siitä, että suorahaku-tyyppiset rekrytoinnit tulevat olemaan jälleen niskan päällä asiantuntijatason rekrytoinneissa. Tähän on työnantajien syytä varautua.

Työvoiman kysyntä on tämän jälkeen laantunut, mutta johtuen laskeneesta työttömyysasteesta pysymme yhä samalla linjalla: suorahaku / hybridihaku tulee olemaan isossa roolissa paikkoja täytettäessä myös vuonna 2023. Lisäksi rekrytointitapojen moninaistuminen, esim. vaivaton hakeminen uuteen työhön somen liidibottien suhteen on yhä kasvava trendi.

 

Lisätiedot:

Mikko Kaikkonen

Toimitusjohtaja, Rekrytointitalli Oy

0405773768, mikko.kaikkonen@rekrytointitalli.fi

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita