Markkinointi­alan rekrytointi & headhunting

Markkinoinnissa palveluita tarjoavien yritysten ja yritysten sisäisten markkinointi­yksiköiden rekrytointi on kaksi aivan eri asiaa. Markki­nointialan yritysten rekrytointi perustuu pitkälti verkostoihin (seniorit) tai harjoittelija­järjestelmään (juniorit). Yritysten sisäisen markkinointi­yksikön rekrytointi perustuu taasen vahvasti ilmoitushakuun tai headhuntiin, joissa yrityksen usein käyttävät rekrytointi­konsultteja.

Markkinointiala kokonai­suutena on hyvässä asemassa sen suhteen, että yleisesti työ­markkinoilla markkinointi­uraa pidetään mielekkäänä työurana, jolloin esim. pysyvyy­dessä ei ole valtavia haasteita. Työvoiman tarjontaa alalla on suhteellisen paljon ja etenkin isoilla, tunnetuilla yritys­brändeillä on runsauden­pula osaavista työntekijöistä. Kuitenkin alan kiivas­tahtisuus luo asetelman, jossa parhaiden osaajien kärki on suhteellisen kapea.

Tutustu toimialoihin »

Mark­kinointialan työ­markkinat

Markkinointialan voi jakaa erilaisiin toimijoihin – tässä käyt­tämämme jaossa käsitellään yrityksen sisäistä markki­nointi­yksikköä ja erikseen markkinointi­alan yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita markkinointi­yksiköille.

Vaikka markkinoinnin lopullinen tavoite on pitkälti sama kuin vaikka sata vuotta sitten (tehdä jonkinlainen vaikutus), teknologinen kehitys on mahdollistanut toimia uusilla tavoilla – mutta teknologisen kehityksen myötä myös ihmisten käyttäytyminen on muuttunut.

Pysyvinä trendeinä markkinoinnissa viime vuosina ovat nostaneet päätään:

  • Vuorovaikutteisuus esim. sosiaa­lisessa mediassa
  • Digitalisaatio, mitattavuus
  • Datan kasvu ja hyödyntäminen
  • Markkinointi­kanavien pirs­taloituminen

Markkinointi­osaajien urapoluissa on yhä jatkuvammin noussut esiin jatkuvan oppimisen käsite. Markkinointi­osaajat ovat yrityksissä useimmin henkilöitä, joiden ”elinkaari” yrityksessä on usein pidempi kuin vaikkapa vastin­pariensa eli myyjien työsuhde ihan johtuen työnkuvan erilai­suudesta.

Rekrytoimme teille osaajan »

Rekrytointi­tallin ratkaisut

Markkinointi­henkilön rekrytointia miettiessä käymme asiakaan kanssa usein aina ensin läpi sen, mihin suuntaan yritys pyrkii muuttamaan markkinointia ja mitä uutta henkilön olisi hyvä tuoda taloon. Tämän jälkeen selvitämme, miksi yritys on kiinnostava uudelle henkilölle ja minkälaisia elementeistä koostuu sopivan tai sopivien markkinointi­henkilöiden profiili ko. rooliin. Roolia voidaan muokata tämän keskustelun pohjalta. Lisäksi painotamme perehdytys­prosessin onnistumista. Käyttämämme MPA-testi antaa hyödyllistä tietoa itse rekrytointi­päätöksen lisäksi henkilön perehdytystä ja kehitystä suunniteltaessa.

Tyypillinen toimeksi­antomme on ilmoitushaku tai ilmoitushaku, jota tuetaan headhuntin keinoin eli hybridihaku. Annamme 12 kuukauden rekrytointitakuun rekrytointeihimme. Tutustu tästä lisää palvelu­valikoimaamme ja hinnoitteluun.

Kuluneen vuoden aikana rekrytoimiamme rooleja

Markkinointi­päällikkö, Digitaalisen markki­noinnin päällikkö, Markkinointi­assistentti, Markkinointi­koordinaattori

Suosituimmat palvelumme markkinointialalla

Headhunt
Ilmoitushaku
Soveltuvuusarviointi

Referenssimme

Olemme toteuttaneet rekrytointeja muun muassa seuraaville yrityksille:

Ruohonjuuri Oy, FinSoffat Oy, Voyantic Oy, Mectalent Oy, Sievi Hyvinvointitilat Oy

Sievi Hyvinvointitilat Oy & Rekrytointitalli

"Rekrytointitallin huolellinen pohjatyö auttaa valtavasti päätöksen tekemisessä"

Hoivarakentamiseen keskittynyt Sievi Hyvinvointitilat Oy on kasvuyritys, joka hakee parhaillaankin useita uusia osaajia Rekrytointitallin avulla ja kehittää koko rekrytointi­prosessiaan kumppanin sparrauksella. Yhteistyö on kannattanut alalla, jolla kilpailu parhaista osaajista on kovaa.

Lue lisää »

Tilaa Rekrytointitallin uutiskirje

Soita